Lớp học thiết kế Website Đà Nẵng là một khoá học hiện đại nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để tạo ra các trang web và ứng dụng trên nền tảng blockchain và công nghệ web3. Trong lớp học này, sinh viên sẽ được hướng dẫn về cách sử dụng các công nghệ mới như Ethereum, IPFS, Solidity, và smart contracts để phát triển các ứng dụng phi tập trung và an toàn hơn.

Đồng thời, họ cũng sẽ học về các công nghệ web mới như WebAssembly, GraphQL, và framework như React để xây dựng giao diện người dùng tương tác và hấp dẫn. Lớp học này nhằm mục tiêu chuẩn bị cho sinh viên với kỹ năng cần thiết để tham gia vào cộng đồng phát triển web3 đang phát triển mạnh mẽ ngày nay.